function addCookiebotScript() { var script = document.createElement('script'); script.id = 'Cookiebot'; script.src = 'https://consent.cookiebot.com/uc.js'; script.setAttribute('data-cbid', '4230602b-c804-432d-b9ca-f55a62eafa55'); script.setAttribute('data-blockingmode', 'auto'); script.type = 'text/javascript'; document.head.appendChild(script); } addCookiebotScript(); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NFDCLFR5');

Potrzebujesz strony internetowej? Wejdź na naszą stronę i zapytaj o indywidualną wycenę

Przejdź na stronę

Regulamin

Regulamin serwisu sklepcandyweb.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu i sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.sklepcandyweb.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep jest prowadzony przez spółkę: AZ MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, ul. Osiedle Młodych 37 06-500 Mława, NIP: 5691887823, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863565, zwaną dalej “Administratorem sklepu”.
 3. Klient może kontaktować się z Administratorem Sklepu w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@sklepcandyweb.pl
  2. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w polskiej walucie i nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

§2 Produkty

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest usług (“Usługi”) zwanych  “Produktami”.

§3 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób poprawny w zgodzie ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienia można składać 24h/7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta oraz opłaceniu zamówienia.
 5. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą (widoczną w opisie Produktu) w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

  1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 1. 1.1. przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności online w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie płatności.
 2. 1.2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
 1. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 2. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku sklepu.
 3. W przypadku Produktów do pobrania (produktów wirtualnych) informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
 4. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury w wersji elektronicznej.

§5 Reklamacje, Prawo odstąpienia od umowy i Polityka zwrotów

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz Produktów mogą być składane poprzez przesłanie stosownej informacji na adres mailowy kontakt@sklepcandyweb.pl 
 2. Reklamacje dotyczące Produktów można składać w terminie 30 dni od dnia zauważenia przyczyny reklamacji. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia (nazwę usługi), przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz żądania z nim związane. 
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł z Administratorem Sklepu umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to jednak nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług jeżeli Administrator Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy a także 
  2. umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Sklepu o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

§6 Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta wymaga:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. korzystania z przeglądarki www
  3. posiadania konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Dla prawidłowego działania Sklepu internetowego konieczne jest aby klient posiadał włączoną obsługę plików cookies oraz obsługę JavaScript.

§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator sklepu za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu w Serwisie i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  • wysyłka newslettera 
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Administratora Sklepu na adres e-mail podany w Regulaminie.
 4. Administrator Sklepu za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

§8 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Regulaminie.

§9 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści, tj. zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, a także elementy oprogramowania, dostępne na stronie internetowej Sklepu są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Administratorowi sklepu lub posiada do nich stosowne licencje.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://www.candyweb.pl/polityka-prywatnosci/

§11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Administrator Sklepu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Administratora Strony, a prawem prawo polskie.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowych postanowień.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu.  W przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Administrator Sklepu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 7. Umowy zawierane przez Administratora Sklepu zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 11.08.2023 r.